Ekologija

R.br. Naziv predmeta Semestar Broj kredita Status
1 Metodologija NIR-a sa osnovama prirodoznanstva I 5 Obavezni
2 Sistemi i modeli u ekologiji I 5 Obavezni
3 Ekologija ekosistema I 6 Obavezni
4 Izborni predmet I I 2 Izborni
5 Izborni predmet II I 2 Izborni
6 Magistarski rad I 10 Obavezni
R.br. Naziv predmeta Semestar Broj kredita Status
1 Biocenologija II 4 Obavezni
2 Makroekologija i koncept zaštite ekoloških sistema II 4 Obavezni
3 Magistarski program* II 2 Obavezni
4 Magistarski rad II 20 Obavezni