Biohemija i fiziologija

  /    /  Biohemija i fiziologija
R.br. Naziv predmeta Semestar Broj kredita Status
1 Biologija ćelije I 6 Obavezni
2 Sistematika algi i gljiva I 6 Obavezni
3 Sistematika nizih ahordata I 6 Obavezni
4 Opća i anorganska hemija I 6 Obavezni
5 Biofizika I 6 Obavezni
R.br. Naziv predmeta Semestar Broj kredita Status
1 Morfologija biljaka II 6 Obavezni
2 Histologija i embriologija životinje i čovjeka II 6 Obavezni
3 Sistematika viših ahordata II 6 Obavezni
4 Organska hemija II 6 Obavezni
5 Tjelesni odgoj II 3 Obavezni
6 Sociologija II 3 Obavezni
R.br. Naziv predmeta Semestar Broj kredita Status
1 Sistematika hordata III 6 Obavezni
2 Uporedna anatomija životinja i čovjeka III 6 Obavezni
3 Biohemija III 6 Obavezni
4 Opća mikrobiologija III 6 Obavezni
5 Informatika III 3 Obavezni
6 Engleski jezik III 3 Obavezni
R.br. Naziv predmeta Semestar Broj kredita Status
1 Molekularna biologija IV 6 Obavezni
2 Sistematika kormofita IV 6 Obavezni
3 Opća fiziologija biljaka IV 6 Obavezni
4 Opća fiziologija životinja i čovjeka IV 6 Obavezni
5 Opća genetika IV 6 Obavezni
R.br. Naziv predmeta Semestar Broj kredita Status
1 Bioantropologija V 6 Obavezni
2 Biologija prirodnih resursa V 6 Obavezni
3 Dinamička biohmemija V 5 Obavezni
4 Biohemijska analitika V 5 Obavezni
5 Biohemija biljaka V 4 Obavezni
6 Izborni predmet V 2 Izborni
R.br. Naziv predmeta Semestar Broj kredita Status
1 Etologija VI 6 Obavezni
2 Fiziologija ćelije VI 6 Obavezni
3 Uporedna fiziologija životinja VI 5 Obavezni
4 Kultura biljnih ćelija i tkiva VI 5 Obavezni
5 Instrumentalne metode u biohemiji i fiziologiji VI 4 Obavezni
6 Izborni predmet VI 2 Izborni
7 Izborni predmet VI 2 Izborni
R.br. Naziv predmeta Semestar Broj kredita Status
1 Eksperimentalna biohemija VII 5 Obavezni
2 Biomedicina VII 6 Obavezni
3 Enzimiologija VII 5 Obavezni
4 Imunologija VII 5 Obavezni
5 Regulacija razvića biljaka VII 4 Obavezni
6 Ekologija VII 5 Obavezni
R.br. Naziv predmeta Semestar Broj kredita Status
1 Osnovi organske evolucije VIII 5 Obavezni
2 Regulatorni mehanizmi životinja VIII 5 Obavezni
3 Ekološka fiziologija VIII 4 Obavezni
4 Komparativna hematologija VIII 4 Obavezni
5 Nutrologija VIII 3 Obavezni
6 Izborni predmet VIII 2 Izborni
7 Izborni predmet VIII 2 Izborni
8 Diplomski rad VIII 5 Obavezni
Aerobiologija
Animalni proizvodi u humanoj ishrani (A)
Animalni proizvodi u humanoj ishrani (B)
Biljna biotehnologija i zaštita biljnog genofonda (A)
Biljna biotehnologija i zaštita biljnog genofonda (B)
Biljni virusi
Biologija lovne divljači (A)
Biologija lovne divljači (B)
Biologija ukrasnih biljaka (A)
Biologija ukrasnih biljaka (B)
Ciprinikultura(A)
Ciprinikultura (B)
Ekologija algi i gljiva
Ekologija invazivnih organizama
Embriologija riba, rakova i mekušaca (A)
Embriologija riba, rakova i mekušaca(B)
Endokrinologija
Entomologija
Farmakogenetika
Fitopatologija
Fiziologija mineralnog metabolizma (A)
Fiziologija mineralnog metabolizma (B)
Fiziologija razmnožavanja biljaka (A)
Fiziologija razmnožavanja biljaka (B)
Fiziologija reprodukcije
Fiziologija stresa
Genetika kancerogeneze
Genomika
Hematologija čovjeka
Herbarizacija (A)
Herbarizacija (B)
Hronobiologija
Ihtiofiziologija
Inkluzivno obrazovanje
Klinička mikrobiologija
Komparativna histologija (A)
Komparativna histologija (B)
Mehanizmi fizioloških adaptacija
Metabolizam i transportni procesi u biljnoj ćeliji (A)
Metabolizam i transportni procesi u biljnoj ćeliji (B)
Molekularna biologija biljaka (A)
Molekularna biologija biljaka (B)
Molekularna citogenetika
Partnerstvo obitelji i škole
Pčelarstvo (A)
Pčelarstvo (B)
Salmonikultura (A)
Salmonikultura (B)
Savremene metodologije u mikrobiologiji
Sekundarni metaboliti biljaka (A)
Sekundarni metaboliti biljaka (B)
Subviralni patogeni
Uvod u palinologiju
Uzgoj jestivih biljaka
Zdravstvena ekologija