ECOBIAS

Smjer II ciklusa studija

Ekološki monitoring i biološka procjena akvatičnih ekosistema

PMF Biologija

Zahvaljujući Erasmus + Projektu ECOBIAS_609967-EPP-1-2019-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP studenti ovog master programa su na budžetu Evropske Komisije

Thanks to the Erasmus + Project No ECOBIAS_609967-EPP-1-2019-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP this master is free of student fee charge

Erasmus + Project No ECOBIAS_609967-EPP-1-2019-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP Development of master curricula in ecological monitoring and aquatic bioassessment for Western Balkans HEIs

Projekt ECOBIAS ima za cilj da razvije i unaprijedi znanje/vještine/tehničke resurse institucija visokog obrazovanja u partnerskim zemljama u ekološkom monitoringu i biološkoj procjeni slatkovodnih resursa (EMAB) u skladu sa nacionalnom i EU politikom.

Studenti na institucijama visokog obrazovanja u partnerskim zemljam će imati veće šanse za dobivanje posla nakon sticanja diplome, jer postoji očigledna potreba za stručnjacima u oblasti EMAB u partnerskim zemljama.

Kako navode Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (Agencija za upravljanje slivom rijeke Save; Agencija za upravljanje slivom Jadranskog mora), Strategija upravljanja vodama u F BiH, te Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS i „Strategija za integralno upravljanje vodama u Republici Srpskoj do 2024“, harmonizacija nacionalnog ekološkog monitoringa i sistema biološke procjene kvaliteta površinskih voda predstavlja nacionalne prioritete u oblasti upravljanja vodama.

Ovo podrazumijeva porast potreba za stručnjacima u oblasti EMAB u Bosni i Hercegovini.

Komparativna analiza postojećih podataka o vodenim resursima u zemljama Zapadnog Balkana ukazuje na nedostatak pouzdanih podataka što ometa procjenu postojećeg i budućeg stanja vodenih resursa.

Takođe, ova analiza ukazuje i na visoku senzitivnost i ranjivost  vodenih resursa u regionu zapadnog Balkana, kao i na nedostatak koordiniranog upravljanja vodama.

Prema tome, ova atraktivna ekološka i naučna problematika predstavlja goruće pitanje u oblasti okoliša podesno za razvoj buduće saradnje i pisanje prijedloga projekata.

Za potrebe uspješne realizacije ovog studijskog programa izvršeno je opremanje laboratorija uzimajući u obzir listu kurseva koji se razvijaju kao i listu postojeće opreme na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Laboratorije su opremljene sa opremom koja je dovoljna za efikasan ekološki monitoring i biološku procjenu slatkovodnih ekosistema.

U okviru projekta je razvijeno 15 MSc kurseva, koji pokrivaju sva polja ekološkog monitoringa i biološke procjene: monitoring makrofita, makroinvertebrata, algi, riba, priobalnih staništa, hidromorfologiju, slatkovodnu mikrobiologiju, ekotoksikologiju, EU legislativu u konzervaciji i upravljanju slatkim vodama, GIS i daljinska istraživanja, kao i napredne tehnike i pristupe obradi podataka, te laboratorijski i terenski rad.

Materijali za učenje i terenski protokoli su pripremljeni od strane programskih zemalja i prevedeni na službene jezike u Bosni i Hercegovini od strane eksperata iz partnerskih zemalja. Napisane udžbenike su recenzirali nezavisni eksperti. Materijali za učenje će biti publicirani on-line kako bi takođe bili pristupačni i studentima i nastavnicima iz drugih institucija visokog obrazovanja iz zemalja Zapadnog Balkana.