Mikrobiologija

  /    /  Mikrobiologija
R.br. Naziv predmeta Semestar Broj kredita Status
1 Metodologija NIR-a I 5 Obavezni
2 Molekularna biologija I 5 Obavezni
3 Mikrobiologija hrane i vode I 5 Obavezni
4 Specijalna mikologija I 5 Obavezni
5 Magistarski rad I 10 Obavezni
R.br. Naziv predmeta Semestar Broj kredita Status
1 Emergentni i reemergentni virusi II 5 Obavezni
2 Magistarski program* II 5 Obavezni
5 Magistarski rad II 20 Obavezni