Katedra za biologiju u obrazovanju

Katedra za opću biologiju najveća je katedra na Odsjeku za biologiju, kako po broju predmeta koje obuhvata, tako i po nastavnom osoblju koje po svom stručnom i znanstvenom opredjeljenju pripadaju ovoj katedri. Također, katedra obuhvaća dva, po broju studenata I i II ciklusa, najbrojnija smjera: Genetiku i Mikrobiologiju:

Akademsko zvanje Ime i prezime Broj telefona E-mail adresa
Šef Katedre, Prof. dr. Senad Šljuka 723-764 senad.sljuka@pmf.unsa.ba
Prof.dr. Izet Eminović 723 741 izet.eminovic@pmf.unsa.ba
Prof.dr. Lada Lukić Bilela 723-768 llbilela@pmf.unsa.ba
Prof.dr. Hilada Nefić 723-717 hnefic@pmf.unsa.ba
Prof.dr. Edhem Hasković 723-718 e.haskovic@pmf.unsa.ba
Prof.dr. Anesa Jerković-Mujkić anesajm@pmf.unsa.ba
Prof.dr. Edina Muratović 723-725 edina.muratovic@pmf.unsa.ba
Prof.dr. Suvad Lelo 723-722 suvad.lelo@pmf.unsa.ba
Prof. dr. Adi Vesnić 723-757 adi.v@pmf.unsa.ba
Prof. dr. Senad Šljuka 723-764 senad.sljuka@pmf.unsa.ba
Prof. dr. Selma Pilić 723-702 selma.pilic@pmf.unsa.ba
Prof. dr. Renata Bešta-Gajević 723-748 renata.bg@pmf.unsa.ba
Prof. dr. Aner Mešić 723 766 aner.mesic@pmf.unsa.ba
Prof. dr. Irma Mahmutović Dizdarević 723-730 irma@pmf.unsa.ba
Laborant Ime i prezime Kontakt telefon E-mail adresa
1 Jasmina Rastoder-Hurić
2 Nermana Omerović
3 Džeko Muković
3 Adil Džano