Katedra za biohemiju i fiziologiju

Katedra za biohemiju i fiziologiju osnovana je uporedo sa počecima razvoja Odsjeka za biologiju.  Od svog osnivanja ova Katedra poklanja veliku pažnju eksperimentalnom radu studenata iz biohemije i fiziologije biljaka i životinja, a danas su ova istraživanja značajno proširena kako na molekularnom nivou, biologiji  kancera, imunologiji i kulturi biljnih tkiva, uz zadržavanje tradicije prepoznatljivih eksperimentalnih istraživanja u koja su podjednako uključeni svi nastavnici Katedre.

Specifične oblasti koje se izučavaju kroz nastavni proces na Katedri za biohemiju i fiziologiju su: Biohemija i fiziologija životinja i biljaka, Hematologija, Kultura biljnih stanica, Biohemijska analitika, Enzimologija, Imunologija, Nutrologija, Fiziološke adaptacije, Biologija kancera i drugo.

Realizacija nastavnog procesa na Katedri odvija se kroz nastavu na I, II i III ciklusu studija na smjeru biohemija i fiziologija.

pmf biologija zašto studirati biologiju
Akademsko zvanje Ime i prezime Broj telefona E-mail adresa
Šef Katedre, Prof.dr. Maja Mitrašinović Brulić 723-762 maja.m@pmf.unsa.ba
Prof.dr. Edhem Hasković 723 718 e.haskovic@pmf.unsa.ba
Prof.dr. Izet Eminović 723-741 izet.eminovic@pmf.unsa.ba
Prof.dr. Adisa Parić 723 727 adisa.p@pmf.unsa.ba
Prof.dr. Lada Lukić-Bilela 723-768 adisa.p@pmf.unsa.ba
Prof.dr. Enad Korjenić 723-705 ekorjenic@pmf.unsa.ba
Prof.dr. Erna Karalija 723 761 erna.k@pmf.unsa.ba
Docent Sabina Dahija 723-702 sabina.dahija@pmf.unsa.ba
Viši asistent Muhamed Fočak muhamed.f@pmf.unsa.ba
Viši asistent Erna Islamagić 723-702 erna.i@pmf.unsa.ba
Viši asistent Nedim Šuta nedim.shuta@pmf.unsa.ba
Laborant Ime i prezime Kontakt telefon E-mail adresa
1 Arnela Demir
2 Aida Piplica